glasses-pen-calculatorTulumaksumäär on 20%.

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus (vajalik töötajapoolne avaldus) ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

2018 aastal:
– aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,

– aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile
6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

– aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Kui sovite infot täpsemalt saada, kuidas arvestada oma aastatulu, vaadake üle videot

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 155,10 eurot kuus (moodustab 33% eelmise aasta miinimumpalgast 470 eurot). Minimaalne palk Eestis alates 01.01.2018a. 500 eurot.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%.

Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras:
– vanaduspensioniikka jõudnud töötajale makstud palgalt,
– töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt.

Kogumispensioni makse määr 2018 aastal on 2%.